ENGLISH SPEECH | THERESA MAY: Britain, the Great Meritocracy (English Subtitles) finance speech

by freshfuSION영국 총리 테레사 메이와 함께 영어를 배워보세요. 이 연설에서 테레사는 진정한 능력주의 영국에 대한 자신의 비전과 모든 어린이에게 좋은 학교 환경을 보장하는 개혁을 설명했습니다. 큰 영어 자막으로 시청하십시오. ✅ 이 연설의 전체 대본과 오디오를 우리 웹사이트에서 무료로 받으세요: ✅ 또한, 우리의 무료 영어 전자책을 다운로드하세요: ✅ 더 나은 작가, 독자, 연사 및 철자가 되고 싶습니까? 새로운 eBook을 확인하세요: 👉 집에서 온라인으로 영어를 배우는 방법: 소셜 미디어에서 팔로우하세요: 👉 인스타그램: Englishspeeches 👉 페이스북: Englishspeeches 👉 트위터: Englishspeeches 웹사이트의 모든 콘텐츠는 완전히 무료입니다. 우리가 요구하는 유일한 것은: 제발! 우리 채널 구독: 🙏🏻 ❤️ 시청해주셔서 감사합니다! #EnglishSpeeches #EnglishSubtitles #LearnEnglish #EnglishSpeech #TheresaMaySpeech 원본 비디오 링크: 교육 목적으로 이 비디오를 사용합니다. 이 연설을 가능하게 해주셔서 감사합니다. 공정 사용 저작권 면책 조항 * 저작권 면책 조항 1976년 저작권법 섹션 107에 따라 비평, 논평, 뉴스 보도, 교육, 장학금 및 연구와 같은 목적을 위한 “공정 사용”이 허용됩니다. 공정 사용은 다른 방식으로 침해할 수 있는 저작권법에 의해 허용되는 사용입니다. 비영리, 교육 또는 개인 사용은 공정 사용에 유리하게 균형을 이룹니다. 1)이 영상은 원작에 부정적인 영향을 미치지 않습니다. (실제로는 긍정적일 것입니다.) 3) 본질적으로 변형되지 않습니다. 4) 나는 필요한 부분에 요점을 전달하기 위해 비디오의 일부만 사용했습니다. English Speeches는 이 비디오 클립에 대한 권리를 소유하지 않습니다. 공정 사용에 따라 다른 사람들을 교육하고 영감을 주기 위해 용도를 변경했습니다. 그러나 콘텐츠 소유자가 자신의 이미지를 제거하기를 원하는 경우 contact@englishspeecheschannel.com으로 이메일을 보내 문의하십시오.

Images related to the topic finance speech

ENGLISH SPEECH | THERESA MAY: Britain, the Great Meritocracy (English Subtitles)

ENGLISH SPEECH | THERESA MAY: Britain, the Great Meritocracy (English Subtitles)

Search related to the topic ENGLISH SPEECH | THERESA MAY: Britain, the Great Meritocracy (English Subtitles)

#ENGLISH #SPEECH #THERESA #Britain #Great #Meritocracy #English #Subtitles
ENGLISH SPEECH | THERESA MAY: Britain, the Great Meritocracy (English Subtitles)
finance speech
여기에서 매우 유용한 정보를 많이 볼 수 있습니다: 여기에서 더 보기
여기에서 매우 유용한 정보를 많이 볼 수 있습니다: 여기에서 더 보기

You may also like

25 comments

English Speeches 07/12/2021 - 2:34 Sáng

❤️ You can download our FREE English eBooks, the full TRANSCRIPT, and the AUDIO of this speech on our website:
https://www.englishspeecheschannel.com
⭐️ Become a channel member. Sponsor English Speeches (includes exclusive rewards):
https://www.youtube.com/channel/UCLyr-hfWVCKHcZjV5fg3jbw/join
👉 If you like this Speech, try to watch without subtitles on our second channel:
https://youtu.be/ezVm1Z0Wuso
❤️ Thanks!

Reply
worldwide 07/12/2021 - 2:34 Sáng

La Pronounciation britannique c'est magnifique

Reply
Ali Ahmod 07/12/2021 - 2:34 Sáng

It's vary nice

Reply
svn 07/12/2021 - 2:34 Sáng

I want see president Soekarno speech

Reply
Uyễn Hân 07/12/2021 - 2:34 Sáng Reply
Uyễn Hân 07/12/2021 - 2:34 Sáng Reply
Uyễn Hân 07/12/2021 - 2:34 Sáng Reply
Uyễn Hân 07/12/2021 - 2:34 Sáng Reply
Mintu Saren 07/12/2021 - 2:34 Sáng

England vs France.
Tai tumi here gele.
European consulates.

Reply
Uyễn Hân 07/12/2021 - 2:34 Sáng Reply
Uyễn Hân 07/12/2021 - 2:34 Sáng Reply
Prince Kumar 07/12/2021 - 2:34 Sáng

God bless you🙏🙏🙏🙏

Reply
jolanta januszewska 07/12/2021 - 2:34 Sáng

MORDERSTWOREGINYANDRZJEWSKICHOROBYMALICVMARCINKORDASAREWGINANDRZJEMACIERZMARCINARACIMMARUKLDAWIMICVZXMAVIERZYNSTWSLAWSKJJAVEBOZXENMILCZAMACIERZYELZVBBIETUMASMACXIERZYNSDTWYTOIMASZPIOMAJAMACIERZYNSTWMNPOIOTYRMBDARMADRMCIERZYNSTWAGNIESZKHERNDRYSIKA

Reply
Bảo!3589 07/12/2021 - 2:34 Sáng

Tìm thấy tại constabtinople lrene cherlamagne y tế xã hội chủ nghĩa cahorh suốt thời trung cổ phần mềm quản lý nhà nước và Hàn Quốc và
Vua Louis xiii Athos và Hàn Quốc và

Reply
Bädwi 07/12/2021 - 2:34 Sáng

That makes me want to go to school

Reply
Berlin Sibarani 07/12/2021 - 2:34 Sáng

May jefry atm

Reply
Shijila gopalakrishnan 07/12/2021 - 2:34 Sáng

It's a great speech

Reply
Janis Kotomins 07/12/2021 - 2:34 Sáng

0:26 it's not hard to comment just listen 26 seconds everyone see reality and a swell everyone see to its hard to accept that reality.

Reply
Janis Kotomins 07/12/2021 - 2:34 Sáng

0:18 ваша речь не совпадает с реальностью. Not hit target.

Reply
Aramis Ferreira 07/12/2021 - 2:34 Sáng

Is Thereza May's speech what one can call posh? Or more properly RP?

Reply
Bảo!3589 07/12/2021 - 2:34 Sáng

Xút bóng đá Saka shaw spinazzola và Hàn Quốc và Pedro và Hàn Quốc và

Reply
Bảo!3589 07/12/2021 - 2:34 Sáng

Suboi của none ăn rắn rapper Tiến Spotify tidal apple music kkbox anbum và Hàn Quốc và

Reply
Jatinder Singh 07/12/2021 - 2:34 Sáng

Canadian government laws india government laws experience society

Reply
Jatinder Singh 07/12/2021 - 2:34 Sáng

Facebook google whatsApp you tube experience s international women's rights mens rights laws

Reply
The Concert Kid 07/12/2021 - 2:34 Sáng

Why everything is about "I" ? I want this, I want that, ….

Reply

Leave a Comment